Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1.  Postanowienia ogólne

 

1.     Sklep internetowy działający pod adresem https://blossomyou.pl prowadzony przez Zuzannę Dąbkowską prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Zuzanna Dąbkowska, ul 1 Maja 26, 12-160 Wielbark, Polska, NIP: 7451860694 adres e-mail: kontakt@blossomyou.pl, tel.: 602 216 139.

 

2.     Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 

3.     Sklep działa na zasadach określonych w Regulaminie.

 

4.     Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

 

5.     Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

 

§2.  Definicje

 

Poszczególne pojęcia oznaczają:

 

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 

Cena – określona z złotych polskich wysokość wynagrodzenia należnego sprzedawcy od Klienta tytułem przeniesienia własności Towaru, Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, Cena wskazana na stronie sklepu zawiera podatek VAT

 

Klient – osoba, fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niepodjadająca osobowości, prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

Konto – indywidualnie przypisany zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, do którego Klient poprzez podanie nazwy i hasła ma indywidualny dostęp;

 

Przedsiębiorca Konsument – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), który dokonuje nabycia towaru lub usługi niezwiązanego z profilem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej;

 

Regulamin – niniejszy Regulamin;

 

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

 

Sklep – sklep internetowy określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

 

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

 

Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, która jest przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem

 

Towar z elementami cyfrowymi – towar dostępny w Sklepie, będący przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej

 

 

§3.  Wymagania techniczne

 

1.     Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

2.     Do dokonania zakupów w Sklepie jest wymagane posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

 

3.     W celu nabycia towarów i usług Klient nie jest zobowiązany założenia konta na stronie Sklepu.

 

 

§4.  Cena i opłaty

 

1.     Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

 

2.     Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Towarów/Usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego ceny stają się wiążące.

 

3.     Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 

4.     W cenie nie uwzględniono kosztów transportu. W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia podany jest koszt transportu.

 

5.     Sklep przyjmuje płatności w następujących formach:

  1. przelewem za pośrednictwem usługi płatności – PayNow; przelew24, PayPal.
  2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy, w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia.

 

6.     Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta, z wyjątkiem płatności za pobraniem, będą anulowane w przypadku upływu 3 dni od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

 

7.     W przypadku częściowej zapłaty ceny za Towary/Usługi zamówienie w całości ulega anulowaniu.

 

 

8.     W przypadku Konsumenta, Sklep wystawia paragon jako dowód sprzedaży, w przypadku przedsiębiorców lub Przedsiębiorcy Konsumenta, Sklep wystawia fakturę jako dowód sprzedaży. Na prośbę Konsumenta, Sklep może wystawić fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedającego przed dokonaniem płatności.

 

 

§5.  Zamówienia

 

1.         Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.

 

2.         Sklep przyjmuje zamówienia przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

 

3.         Zawartość witryny internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

4.         Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.

 

5.         Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego.

 

6.         Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 

7.         Sprzedający potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku niezwłocznie, nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy.

 

8.         Informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

9.         Sprzedawca zaczyna realizację zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i wpływu środków na rachunek Sprzedającego. Sklep zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie nie później niż 14 dni od wysłania potwierdzenia realizacji zamówienia,

 

 

§6.  Prawo odstąpienia od umowy

 

1.     Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku, gdy zamówienie obejmowało kilka Towarów dostarczonych partiami, termin do odstąpienia od umowy liczony jest od wydania ostatniego produktu.

 

2.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e)    w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)      dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)     zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)      świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)   dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

n)    oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 

3.     Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta wykonanie usługi, a które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem, Klient ma obowiązek złożyć oświadczenie o żądaniu spełnienia usługi oraz przyjęciu do wiadomości, że utracił prawo do odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wykorzystuje treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę z wyjątkiem:

a)    są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b)    dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;

c)     zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

d)    zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie listu poleconego przesłanego na adres Sklepu lub na adres email Sklepu. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży, tj.  oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny wiarygodny dowód zakupu. W przypadku zwrotu uszkodzonego Towaru lub noszącego ślady użytkowania, Sprzedawca ma prawo zwrócić jedynie część ceny za Towar.

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem). W przypadku nie odesłania Towaru, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

 

 1. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i otrzymania Towaru lub potwierdzenia od Kupującego wysłania do Sprzedającego zwracanego Towaru jest zobowiązany zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności w tym koszty przesyłki do Klienta Towaru, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

 

 1. Poprzez zawarcie umowy Klient potwierdza, iż został pouczony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, a w przypadku zakupu Towaru wykonanego indywidualnie dla Klienta, Klientowi nie przysługuje praw odstąpienia od umowy.

 

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

 

 1. Formularz wraz z dalszą instrukcją odstąpienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

 

§7.  Reklamacja

 

1.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na podstawie zgodności Towaru z umową

2.     Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient w chwili dokonania zamówienia wiedział, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie zaakceptował brak konkretnie określonej cechy towaru.

3.     Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a)    opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b)    przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

c)     nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

d)    występuje w takiej ilości i posiada takich cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

1.     nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

2.     przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób

3.     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy

e)    jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

f)      jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

4.     W przypadku zakupu Towaru/Usługi przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta, gdzie wada fizyczna Towaru/Usługi została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru/Usługi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.

 

5.     W przypadku wady Towaru/Usługi, Klient jest uprawniony do:

a)        żądania obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru/Usługi z wadą pozostaje do wartości towaru/usługi bez wady.

b)        odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wada ma charakter istotny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

c)        wymiany Towaru/Usługi wolnego od wad, chyba że wymiana Towaru/Usługi jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;

d)        usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru/Usługi do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

 

6.     Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. W przypadku wymiany Towaru lub spełnieniu Usługi na nowy termin ten biegnie od początku.

 

7.     Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Sklepu określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Sklepu. W oświadczeniu Klient powinien opisać wadę i określić swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi.  

 

8.     Zaleca się, aby Klient podczas zgłaszania reklamacji podał informację, które pomogą usprawnić proces reklamacji tj:

         Okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia wady;

         Określenia sposobu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi;

         Wskazania danych kontaktowych składającego reklamację;

 

9.     Klient powinien złożyć Sklepowi żądanie wynikające z rękojmi nie później niż w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

 

10.  W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Sklep rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

11.  Po uznaniu reklamacji Klient powinien na koszt Sklepu dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego przez Sklep. W przypadku gdy z uwagi na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru będzie nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić Towar na miejscu, w którym się znajduje.

 

12.  Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sklep

 

 

§9. Dane osobowe

 

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§10. Prawa autorskie

 

1.     Treści zamieszczane na stronie Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich od których Sklep otrzymał zgodę na korzystanie.

 

2.     Wszelkie treści umieszczone na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.

 

3.     Logo Sklepu jest prawnie chronione.

 

4.     W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, Sklep będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.

 

 

§ 11. Pliki Cookies i pozostałe kwestie techniczne

 

1.     Sklep korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 

2.     Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Sklepu o aktywności Klienta na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta.

 

3.     W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Sklepu przez Klienta, Sklep nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.

 

4.     Korzystanie ze Sklepu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 

§12. Kody rabatowe

 

1.      Kod rabatowy – hasło udostępnione przez Sklep uprawniające do otrzymania jednorazowego rabatu.

 

2.      W przypadku kodu indywidualnie zaadresowanego, wyłącznie adresat jest uprawniony do jego wykorzystania.

 

 

3.      Kodu rabatowego nie można sumować z innymi promocjami, rabatami, zniżkami etc,

 

4.      Kod rabatowy posiada termin ważności każdorazowy wskazany w momencie jego udostępniania.

 

5.      Rabat przysługujący z Kodu rabatowego nie może być wymieniany na ekwiwalent pieniężny.

 

6.      Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie indywidualnego Kodu rabatowego przez nieuprawnioną osobę trzecią, chyba że utrata lub udostępnienie osobie nieuprawnionej Kodu rabatowego została uprzednio zgłoszona.

 

 

§13. Newsletter

 

1.      Klient poprzez wyrażenie zgody w może zapisać się do otrzymywanie Newsletter od Sklepu. Usługa ta obejmuje swoim zakresem regularne przesyłanie oferty Sklepu na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu.

 

2.      Od momentu wyrażenia zgody aż do jej cofnięcia Klient będzie otrzymywał Newsletter.

 

3.      W każdej chwili, Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newsletter poprzez wysłanie na adres e-mail: kontakt@blossomyou.pl oświadczenia o rezygnacji korzystania z usługi otrzymywania Newslettera.

 

4.      Klient jest zobowiązany do niewysyłania bezprawnych treści, zwłaszcza przesyłania nieprawidłowych danych osobowych subskrybenta Newsletter.

 

5.      Treści zamieszczone w Newsletter są objęte prawami autorskimi i ich kopiowanie, edytowanie, a także wykorzystywanie niezgodnie z przepisami prawa lub bez zgody Sklepu jest zabronione.

 

6.      Sklep zastrzega sobie możliwość zakończenia usługi polegającej na przesyłaniu Newsletter do Klientów w każdym czasie.

 

7.      Reklamacje w zakresie usługi Newslettera można składać na adres e-mail: kontakt@blossomyou.pl

 

8.      W przypadku braku odpowiedzi przez Sklep na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, reklamacje uznaje się za uzasadnioną.

 

9.      Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 

 

§14. Pozostałe postanowienia

 

1.     Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.

 

2.     Strony obowiązuje prawo polskie.

 

3.     Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do Przedsiębiorcy Konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

4.     Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W przypadku Konsumentów, Konsument może dochodzić swoich roszczeń przed rzecznikami konsumentów. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

 

5.     Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

6.     Klient może kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://blossomyou.pl oraz za pośrednictwem adresu e – mail: kontakt@blossomyou.pl. Sklep udzieli odpowiedzi na kontakt niezwłocznie, w czasie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości. Zapytania można również kierować na adres korespondencyjny.

 

6.     Klient może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 602 216 139, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.  

 

7.     Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Sklepu.